Menu

Regulamin świadczenia usługi nagrywania i przechowywania rozmów telefonicznych w serwisie CloudRecorder.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Usługodawca – 4EVERLINK Jacek Szmyd, ul. Kluczborska 4/80, 31-271 Kraków. NIP: 813-179-72-85, REGON: 690508669.

 2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna, jednostka nie posiadającą osobowości prawnej lub spółki tych osób, z którymi Usługodawca zawarł Umowę.

 3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zakres i warunki świadczenia Usługi.

 4. System – system rejestracji CloudRecorder rozmów, który zbiera i przechowuje nagrania rozmów telefonicznych komórkowych oraz dane lokalizacji, w której znajdował się aparat komórkowy podczas prowadzenia rozmowy. Informacje połączeniu, numer rozmówcy, imię i nazwisko (z książki telefonicznej) oraz sama rozmowa pobierane są za pomocą dedykowanej aplikacji telefonicznej (Aplikacja telefoniczna), zainstalowanej na aparacie Użytkownika. Użytkownik może odsłuchać, przeglądać, kasować oraz kopiować rozmowy na swój komputer po zalogowaniu się na stronę internetową systemu. Użytkownik może dodać więcej niż jeden aparat telefoniczny do swojego konta w Systemie.

  Za pomocą aplikacji archiwizującej (Aplikacja Archiwizująca) użytkownik może tworzyć automatyczną kopie swoich rozmów telefonicznych na dysku lokalnego komputera lub na nośnikach zewnętrznych (CD ,DVD itp.) Użytkownik może zarejestrować więcej niż jedną Aplikację Archiwizującą w Systemie.

 5. Aplikacja telefoniczna – aplikacja pracująca w systemie Android w wersji 4.0 lub nowszej. Link do aplikacji znajduje się na stronie serwisu.

 6. Aplikacja Archiwizująca – aplikacja pracująca w systemie Windows (Windows 7, lub nowszym) pozwalająca w sposób ciągły wykonywać kopię zapasową nagranych rozmów przechowywanych w Systemie.

 7. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta przez Użytkownika z Usługodawcą w formie elektronicznej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. 

 8. Opłata – każda kwota należna Usługodawcy za świadczenie Usługi.
 9. Usługa – udostępnienie Systemu oraz Aplikacji pozwalających na nagrywanie rozmów telefonicznych Użytkownika w czasie rzeczywistym, a także ich przechowywanie, wysyłanie i udostępnianie w formie elektronicznej oraz archiwizowanie na lokalnym komputerze użytkownika.

 10. Strona Serwisu – strona internetowa serwisu znajdująca się pod adresem: https://cloudrecorder.pl.

§ 2. PRZEDMIOT USŁUGI

 1. Usługodawca w ramach świadczonych Usług w Systemie CloudRecorder umożliwia: 

  1. bezpłatną rejestrację w Systemie i założenie konta; 

  2. bezpłatne pobranie Aplikacji telefonicznej służącej do nagrywania rozmów wychodzących i przychodzących zgodnie z parametrami określonymi w Ofercie, oraz przesyłania nagrań na konto użytkownika w Systemie; 

  3. bezpłatne pobranie Aplikacji Archiwizującej służącej do tworzenia kopii zapasowej rozmów na lokalnym komputerze użytkownika; 

  4. przechowywanie w Systemie nagranych rozmów na swoim koncie zgodnie z warunkami opisanymi w Ofercie; 

  5. przeszukiwanie zgromadzonych rozmów w Systemie według kryteriów wyszczególnionych w Ofercie;

  6. umożliwienie odsłuchu zgromadzonych nagrań;

  7. przesyłanie nagranych przez Użytkownika rozmów bezpośrednio na lokalny komputer użytkownika;

  8. archiwizowanie nagranych rozmów za pomocą Aplikacji Archiwizującej;

 2. Użytkownik w celu korzystania z Systemu opłaca abonament czasowy, który składa się następujących składników:

  1. dostęp użytkownika do konta;

  2. miejsce przeznaczone na nagrania wyrażone w gigabajtach (GB);

  3. zainstalowane na telefonach komórkowych i zarejestrowane w Systemie Aplikacje telefoniczne ;

  4. zainstalowane na komputerach i zarejestrowane w Systemie Aplikacje Archiwizujące;

 3. Okres abonamentowy może być wykupiony na okres od 1 do 12 miesięcy.

 4. Szczegółowy Cennik znajduje się na Stronach Serwisu

§ 3. TESTOWANIE SYSTEMU

 1. Użytkownik po pierwszej rejestracji ma do dyspozycji 14-dniowy, bezpłatny abonament testowy , który zawiera:
  1. 1 GB - miejsca na nagrania telefoniczne;
  2. możliwość Zarejestrowania jednej Aplikacji Telefonicznej;
  3. możliwość Zarejestrowania jednej Aplikacji Archiwizującej;
 2. Podczas trwania abonamentu testowego użytkownik może zmienić abonament na abonament płatny.
 3. Po 14 dniach trwania bezpłatnego abonamentu testowego, usługa przechodzi w stan nieaktywności.

§ 4. OBOWIĄZYWANIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji użytkownika w Systemie.

 2. Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i Ofertą stanowiącymi integralną część Umowy, w treści obowiązującej na chwilę zawarcia Umowy oraz akceptuje ich postanowienia.

 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

 4. Zawarcie i wykonywanie Umowy przez Usługodawcę uzależnione jest od istnienia technicznych i prawnych możliwości świadczenia Usługi Użytkownikowi.

 5. Po wygaśnięciu wykupionego okresu abonamentowego Użytkownik wchodzi w 30 dniowy stan zawieszenia usług, w którym traci możliwość odsłuchiwania i przeglądania swoich rozmów oraz ich archiwizowania. Na tym etapie rejestrowanie połączeń telefonicznych nie jest jeszcze wstrzymywane. A rozmowy przechowywane są według wykupionego ostatniego abonamentu. W stanie zawieszenia usług użytkownik może wznowić pełne funkcjonowanie systemu poprzez opłacenie abonamentu od momentu wejścia w stan zawieszenia usług.

 6. Po 30 dniach od wygaśnięcia wykupionego okresu abonamentowego usługa wchodzi w stan nieaktywności, wszystkie zarejestrowane połączenie są usuwane. Rejestrowanie połączeń zostaje zatrzymane.

 7. W stanie nieaktywności jest możliwa zmiana abonamentu poprzez jego opłacenie. Nowy abonament będzie obowiązywał od momentu dokonania wpłaty.

 8. Jeżeli dane Użytkownika będą przekraczać wykupioną w Okresie abonamentowym ilość miejsca na dane to najstarsze dane będą kasowane tak, aby dane Użytkownika nie przekraczały wykupionego miejsca. 

 9. Dane o połączeniach telefonicznych są dostępne dla użytkownika lub firmy instytucji, która zarejestrowała telefon w Serwisie

 10. Obowiązkiem Użytkownika jest nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła do Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z udostępnieniem login i hasła. 

 11. Użytkownik będący osobą fizyczną – konsumentem (osoba fizyczna dokonująca zakupów od przedsiębiorcy w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą) może w terminie 14 dni od dnia rejestracji w Systemie odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Aby to zrobić, Użytkownik winien poinformować o swojej decyzji Usługodawcę, pisząc na adres e-mail: kontakt@4everlink.com. Użytkownik może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie cloudrecorder.pl/pobieranie.

§ 5. WARUNKU PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA USŁUGI

 1. Aby funkcja nagrywania działa prawidłowo, konieczne jest zainstalowanie Aplikacji Telefonicznej na telefonie komórkowym oraz zarejestrowanie jej w Serwisie poprzez podane kodu rejestracji odczytanego z Aplikacji Telefonicznej. Szczegółowy opis rejestracji znajduje się na Stronach Serwisu.

 2. Usługodawca udostępnia Usługę tylko pod warunkiem, że może ona być wykonywana na telefonie Użytkownika i tylko pod warunkiem, że telefon Użytkownika spełnia niezbędne warunki techniczne. Nie wszystkie telefony mają techniczną możliwość (za pomocą Aplikacji) nagrywać rozmowy. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności, jeżeli określona rozmowa nie zostanie nagrana z powodu użycia telefonu, który ma taką funkcję zablokowaną przez producenta lub z powodu nieprawidłowego funkcjonowania telefonu. Lista rekomendowanych aparatów telefonicznych które mają taką funkcjonalność dostępną, dostępna jest na Stronach Serwisu.

 3. Jeżeli Użytkownik odinstaluje Aplikację lub wyczyści dane przez nią przechowywane na telefonie, rozmowy nie będą nagrane. Aby przywrócić nagrywanie niezbędne jest ponowne zarejestrowanie Aplikacji w Systemie

 4. Aplikacja buforuje nagrania w pamięci wewnętrznej telefonu. Gdy dostępna jest sieć Internet, rozmowy są natychmiast wysyłane na konta Użytkownika w Systemie

 5. Nie ma możliwości odsłuchu rozmów, jeżeli nie zostały one przesłane do Systemu. Nagrane rozmowy są dostępne za pomocą przeglądarki internetowej, przy włączonych plikach cookie oraz JavaScript. Obsługiwane wersie przeglądarek internetowych dostępne są na Stronach Serwisu

 6. Aby funkcja archiwizacji połączeń działa prawidłowo konieczne jest zainstalowanie Aplikacji Archiwizującej na komputerze z systemem Windows w wersji Windows 7 lub nowszym, zarejestrowanie jej w Serwisie poprzez podane kodu rejestracji odczytanego z Aplikacji Archiwizującej. Szczegółowy opis rejestracji Aplikacji Archiwizującej znajduje się na Stronach Serwisu.

§ 6. ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Użytkownikowi Usługę po wykupieniu wybranego Okresu abonamentowego oraz miejsca na dane przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem i Cennikiem, bez dodatkowych opłat oraz po prawidłowym zainstalowaniu Aplikacji. 

 2. Usługodawca informuje, iż System będzie stale rozwijany, w związku z tym mogą pojawić się okresowe przerwy techniczne, o których Użytkownicy będą informowani na Stronach Serwisu. Podczas przerwy technicznej rozmowy będą nagrywane i przechowywane w pamięci wewnętrznej telefonu. Po zakończeniu przerwy technicznej rozmowy zostaną przesłane przez Aplikację do Systemu.

 3. Usługodawca może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie Usługi lub zmienić warunki jej świadczenia, na okres nie dłuższy niż 48 godzin, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia Usługi oraz w przypadku awarii Systemu, w sytuacjach szczególnego zagrożenia, bądź konieczności zachowania ochrony integralności Systemu Usługodawcy.

§7. ROZLICZENIA

 1. Użytkownik dokonuje wpłat bezpośrednio na konto Usługodawcy lub poprzez serwis płatności internetowych według wybranego okresu abonamentowego i wybranych funkcji (przedpłata).

 2. Użytkownik, otrzyma od Usługodawcy fakturę VAT na kwotę równą dokonanej opłacie. Faktura będzie dostępna do wydruku na koncie Użytkownika, lub zostanie do niego wysłana do pobrania pocztą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wyjątkiem jest opłata wniesiona poprzez wysłanie wiadomości SMS – Usługodawca nie wystawia faktur dotyczących opłat wniesionych tą drogą.

 3. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej oraz do przesyłania faktur drogą elektroniczną na adres e-mail podany na koncie Użytkownika.

§ 8. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy po upływie 6 miesięcy kalendarzowych od wygaśnięcia ostatnio opłaconego Okresu abonamentowego.

 2. Nie odebranie przez Użytkownika emaila informującego o rozwiązaniu umowy, lub usunięciu konta przez Usługodawcę nie zawiesza rozwiązania Umowy lub usunięcia konta, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec Usługodawcy z tytułu utraty danych zgromadzonych na koncie.

 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie. O wypowiedzeniu Umowy Użytkownik musi poinformować Usługodawcę pocztą elektroniczną, z adresu email przeznaczonym do obsługi konta w Systemie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie powinno zawierać dane identyfikujące Użytkownika, a w szczególności unikalną nazwę ( login ) dostępową do swojego konta. Wypowiadając Umowę Usługodawcy, Użytkownik wyraża zgodę na usunięcie jego konta wraz z danymi tam przechowywanymi. Usługodawca nie zwraca opłat za bieżący, ważny okres abonamentowy.

 4. Umowa wygasa wskutek śmierci Użytkownika, utraty bytu prawnego Użytkownika nie będącego osobą fizyczną, oraz upływu okresu, na który została zawarta. Z chwilą stwierdzenia jednej z wymienionych przyczyny, Usługodawca ma prawo zaprzestania świadczenia Usług.

 5. Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, co jest równoznaczne z przerwaniem połączenia i ograniczeniem pełnego korzystania z konta, wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik:

  1. nie przestrzega postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  2. podał nieprawdziwe dane lub złożył nieprawdziwe oświadczenie;

  3. swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje lub może spowodować szkody w Systemie Usługodawcy lub u osób i podmiotów trzecich.

§ 9. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik wyraża zgodę na zwarcie Umowy w formie elektronicznej i oświadcza, że uzyskał w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący wszystkie zadane przez siebie informacje, w szczególności o:

  1. czynnościach technicznych składających się na procedurze zawarcia Umowy;

  2. skutkach prawnych zawarcia Umowy;

  3. istotnych właściwościach Usługi, a w szczególności o ewentualnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi;

  4. opłacie i zasadach jej ponoszenia;

  5. trybie postępowania reklamacyjnego i obsłudze serwisowej;

 2. Użytkownik oświadcza, że uzyskał nieodpłatny dostęp do Regulaminu i Cennika oraz zapoznał się szczegółowo z ich treścią przed zawarciem Umowy.

 3. Użytkownik oświadcza, że nie wykorzysta Systemu Usługodawcy do przekazywania treści o charakterze bezprawnym, lub nie podejmie innych działań o takim charakterze z wykorzystaniem systemu Usługodawcy.

 4. Użytkownik oświadcza, że podczas korzystania z Usługi posługiwać się będzie wyłącznie numerem telefonicznym, do którego posiada tytuł prawny. Użytkownik zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności, jeżeli na skutek posługiwania się przez Użytkownika wadliwym numerem telefonicznym (w szczególności takim, do posługiwania się którym Użytkownik nie miał tytułu prawnego) zostały naruszone prawa podmiotów trzecich, w szczególności została wyrządzona szkoda lub krzywda. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się wstąpić do postępowania sądowego w miejsce Usługodawcy nie później, niż w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Użytkownika przez Usługodawcę o takim postępowaniu.

 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie gwarantuje stałości Opłat za połączenia i pozostałe usługi, ale gwarantuje Użytkownikowi możliwość sprawdzenia ceny przed skorzystaniem z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek siły wyższej, działania lub zaniechania osoby trzeciej, za która Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, działania lub zaniechania Użytkownika lub osoby, za która Użytkownik ponosi odpowiedzialność lub niezachowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną konfigurację Usługi wykonaną przez Użytkownika oraz za konfigurację telefonu komórkowego Użytkownika.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Użytkownika w trakcie połączenia z uwagi na fakt, iż nie jest inicjatorem nagrywania rozmowy, nie wybiera odbiorcy takich treści oraz nie usuwa albo nie modyfikuje treści będącej przedmiotem nagrywania. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy, o którym mowa powyżej, obejmuje także przechowywanie nagranych przez Użytkownika treści.

 6. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkownika.

 7. Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z Usług, danych dotyczących Użytkownika, okoliczności i rodzaju połączeń, ilości i wielkości przechowywanych na swoim koncie plików z nagraniami, a także informacji o świadczonych Użytkownikowi Usługach, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone lub wymagane na podstawie przepisów prawa.

 8. Usługodawca będzie gromadził w swojej bazie i przetwarzał dane Użytkownika zawarte w Umowie wyłącznie w celu jej wykonania, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych.

§ 11. SERWIS I REKLAMACJE

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny za realizacje postępowania reklamacyjnego i Obsługi serwisowej w zakresie Usługi.

 2. Użytkownik wszelkie uwagi dotyczące działania Usługi i reklamacje powinien przesłać na adres email podany na Stronie Serwisu w zakładce „Kontakt” lub na głównej stronie internetowej Systemu.

 3. Usługodawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia przyczyn wadliwego działania Usług niezwłocznie, jednak nie później niż do 48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia. Wadliwe działanie Usług usuwane będzie w miarę możliwości organizacyjnych i technicznych Usługodawcy.

 4. Użytkownik, w przypadku gdy nie zgadza się z rozliczeniem usług, lub gdy kwoty na koncie zostały wyliczone błędnie, powiadamia o tym Usługodawcę emailem. Usługodawca natychmiast po otrzymaniu emaila od Użytkownika, ale nie później niż do 14 dni roboczych licząc od otrzymania zawiadomienia, odpowie na nie Użytkownikowi. Jeżeli Użytkownik słusznie zgłosił reklamację, Usługodawca uzna reklamacje i wprowadzi korektę do rozliczenia. W przypadku, gdy Usługodawca nie uzna reklamacji, prześle Użytkownikowi mailem zwrotnym podstawy takiej decyzji.

 5. Po otrzymaniu od Usługodawcy odpowiedzi na zgłaszana reklamację, w przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się z udzielona mu odpowiedzią, w czasie do 7 dni powinien przesłać Usługodawcy informację o tym wraz z uzasadnieniem. Usługodawca w czasie do 7 dni odniesie się do zgłaszanych mu uwag i odpowie na nie Użytkownikowi.

 6. Użytkownik wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do wysokości opłaconego Okresu abonamentowego, z tytułu wykonania danej usługi w ramach Umowy.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca zbiera i przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewnia ochronę tajemnicy korespondencji zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego, oraz zgodnie z Polityką ochrony prywatności zamieszczoną na Stronie serwisu oraz deklaracjami Użytkownika. 

 2. Użytkownik gromadzi dane osobowe osób trzecich, w postaci przechowywanych nagrań rozmów i zestawienia połączeń lub innych danych w ramach Systemu na własny użytek i odpowiedzialność. Usługodawca udostępnia jedynie Użytkownikowi narzędzie informatyczne i nie ingeruje w sposób użytkowania ani w treść przechowywanych nagrań rozmów i zestawienia połączeń lub innych danych w ramach Systemu. 

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, Cennika oraz zakresu realizowanych Usług. 

 4. Wszelkie zmiany będą publikowane na Stronie Serwisu Usługodawcy i na koncie Użytkownika w Systemie na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia ich w życie.

 5. Do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian, Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian, poprzez doręczenie Usługodawcy wypowiedzenia na piśmie (również drogą elektroniczną).

 6. Wypowiedzenie złożone po dniu wejścia w życie zmian w regulaminie lub ofercie, jest realizowane za zasadach ogólnych

 7. Prawem właściwym dla realizacji postanowień Umowy jest prawo polskie.

 8. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 i jest publikowany na Stronie Serwisu.